• Infolinka (10-22h)+420 799 55 67 88
 • Obchodní podmínky

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  VERENALY, s.r.o.
  Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
  IČ: 07508069


  Web: www.verena.cz
  (dále i „verena.cz“)
  Čl. I
  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené distančně prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na www.verena.cz mezi zprostředkovatelem prodávajícím, tj. Verenaly,s.r.o., IČ: 07508069, místem podnikání Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a zájemcem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou, který zprostředkovává příležitost k uzavření kupní smlouvy výlučně pro prodávajícího, společnost STRIMA CZECH, s.r.o., IČ: 26313685, sídlem: Brno, Řípská 2b a zájemcem kupujícím, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou
  2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěné na výše uvedené adrese www.verena.cz a s tím související právní vztahy.
  3.    Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
  4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvy i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  5.    Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.
  Čl. II
  DEFINICE POJMŮ
  1.    Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
  2.    Zprostředkovatelem se rozumí Verenaly, s.r.o., IČ: 07508069, místem podnikání Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, ve smyslu § 2445 občanského zákoníku.

  3.    Prodávajícím se rozumí STRIMA CZECH, s.r.o., IČ: 26313685, sídlem: Brno, Řípská 2b, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
  4.    Kupujícím se rozumí fyzická či právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
  5.    Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
  6.    Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
  7.    Webovým rozhraním se rozumí e-shop provozovaný na adrese www.verena.cz.
  Čl. III
  UZAVŘENÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ A KUPNÍ SMLOUVY
  1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží zprostředkovávané zprostředkovatelem k prodeji  prodávajícím, a to včetně charakteristiky a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
  2.    Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.    Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  4.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5.    Nabídku na uzavření zprostředkovatelské a kupní smlouvy učiní kupující prostřednictvím internetového portálu provozovaného zprostředkovatelem a to tak, že zašle elektronickou objednávku, do níž kupující vyplní údaje, zejména
  a.    informace nezbytné k charakterizaci své osoby,
  b.    způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží včetně balného,
  c.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
  Odesláním objednávky kupující dává návrh na uzavření zprostředkovatelské a kupní smlouvy.
  6.    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace oferty kupujícího.
  7.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím, případně zprostředkovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah mezi kupujícím a zprostředkovatelem vzniká odesláním objednávky kupujícím.
  9.    Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  10.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  11.    Zprostředkovatel a Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající, případně zprostředkovatel je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
  12.    Kupující výslovně žádá zprostředkovatele, aby započal s konáním činnosti ihned po uzavření zprostředkovatelské smlouvy.
  Čl. IV
  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1.    Odměnu za zprostředkování hradí prodávající. Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů, přičemž který z nich zvolí v rámci odeslání elektronické objednávky
  a.    při osobním odběru na pobočkách prodávajícího STRIMA CZECH s.r.o. - pobočky Brno, Prostějov, Jihlava, Praha, a to v hotovosti nebo platebním terminálem – platba kartou (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron);
  b.    při převzetí zboží, tj. dobírkou, v hotovosti na místě určeném kupujícím; platba na dobírku je však omezena částkou do 50.000,- Kč (1.900 EUR), nad tuto částku je potřeba platbu řešit zálohovou fakturou;
  c.    platba bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500591811/2010 (dále jen „účet prodávajícího“);
  d.    platební bránou 3D Secure – garance KB (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners Club International;
  2.    V případě platby hotovostí je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  3.    V případě platby bezhotovostního převodu je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Po odeslání objednávky přijde kupujícímu potvrzovací e-mail, kde najde zálohovou fakturu a v ní číslo účtu a variabilní symbol jako číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího.
  4.    V případě platby bezhotovostním převodem je potřeba, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do tří pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě bude zasláno upozornění o provedení platby, jestliže i po tomto upozornění nebude platba provedena, objednávku lze považovat za zrušenou a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji.
  5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.
  6.    Ke každé faktuře je připočítán recyklační poplatek PHE ve výši 2,52 Kč bez DPH (pouze u šicích strojů). Výše poplatků je stanovena tako: http://www.elektrowin.cz/cs/vyse-recyklacniho-prispevku.html
  7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  8.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Čl. V
  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1.    Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených zprostředkovatelem a prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2.    Prodávající se zavazuje předat zboží, které má označené jako „Na skladě“ k přepravě nejpozději ve lhůtě 3 dnů. V období zvýšeného prodeje, tj. např. Vánoční či Velikonoční svátky, se lhůta prodlužuje na 7 dnů.
  3.    Termín dodání, je uveden u zboží na webovém rozhraní, a i v potvrzovacím e-mailu. Pokud není zboží skladem, je termín dodání orientační a může být prodloužen. V případě, že kupující objedná zboží, které není skladem a termín dodání je delší než 3 dny, je na toto kupující upozorněn potvrzovacím e-mailem a požádán o vyjádření k pozdějšímu termínu dodání celkové objednávky. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že souhlasí i s pozdějším termínem dodání. V případě, že takto kupující neučiní do 3 dnů od potvrzení objednávky, prodávající si vyhrazuje právo postupné dodávky, kdy je kupujícímu zasláno zboží, které má skladem, nebo s termínem dodání do 3-5 dnů a další zboží bude zasláno později, a to buď samostatně, nebo s další objednávkou kupujícího. Přepravní náklady se účtují v tomto případě samostatně ke každé dodávce dle platného ceníku.
  4.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že zboží kupující bez udání důvodu nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží (a to zejména poštovné a balné). Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.
  5.    Nepřevzetí objednaného zboží, není odstoupení od smlouvy. Tím, že spotřebitel odmítne zásilku převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy. V případě, že nedojde k odběru objednaného zboží kupujícím a prodávající ani kupující nevyužil práva odstoupení od, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení a sankční penalizaci ve výši 10 % z hodnoty neodebraného zboží.
  6.    Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.
  7.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Pokud kupující zjistí, že, přestože obal nebyl poškozen, je doručené zboží poškozené, bezodkladně to oznámí prodejci.
  8.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  9.    Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, písemně oznámit prodávajícímu. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.
  Čl. VI
  ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ KUPNÍ SMLOUVY
  1.    Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, v případě, že jde o smlouvu:
  •    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  •    dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  •    dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  •    dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  •    dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  •    opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  •    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  •    dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  •    dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  •    ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  •    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  •    dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
  3.    Odstoupení od kupní smlouvy i zprostředkovatelské může spotřebitel zasílat na adresu prodávajícího STRIMA CZECH, s.r.o., IČ: 26313685, sídlem: Brno, Řípská 2b nebo na elektronickou adresu reklamace@sicistroje-shop.cz Do odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky a specifikuje zboží jeho názvem a počtem.
  4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno i s původním obalem.
  5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží. Vybral-li si spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dopravy, platby a balného než nabízí prodávající, vrátí prodávající v rámci plnění poskytnutého plnění pouze částku do hodnoty nejlevnější způsobu dopravy, platby a balného jež nabízí.  
  6.    Spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel výslovně souhlasí, aby si prodávající v případě jemu vzniklé škody tuto škodu započetl vůči vracené kupní ceně.
  7.    Do doby převzetí zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to:
  •    bezhotovostně na účet určený spotřebitelem,
  •    v hotovosti na pobočkách prodávajícího STRIMA CZECH s.r.o. - pobočky Brno, Prostějov, Praha, Jihlava.
  Pokud kupující neprodleně po odstoupení smlouvy nesdělí prodávajícímu způsob, kterým žádá vrácení kupní ceny, zvolí způsob vrácení prodávající, a to tak, aby tím nezpůsobil kupujícímu zbytečné komplikace.
  8.    Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  9.    Nepřevzetí objednaného zboží, není odstoupení od smlouvy. K tomu viz čl. V odst. 5.
  Čl. VII
  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1.    Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že kupujícím je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními, tj. zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z kupní ceny, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od kupní smlouvy.
  2.    Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3.    V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci, nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy.
  4.    To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak.
  5.    Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (24) měsíců. Tato doba se staví po dobu, kdy prodávající převzal zboží k reklamačnímu řízení.
  6.    Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení, mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením spotřebitele aj.
  7.    Záruční list předá prodejce spotřebiteli na jeho žádost. Neučiní-li tak spotřebitel, plní funkci záručního listu standardně daňový doklad (faktura).
  8.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  9.    Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
  Čl. VIII
  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  Čl. XI.
  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  1.    Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.
  Čl. XII
  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
  3.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2021.